ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ОБРАБОТВА ДАННИТЕ ВИ:

Наименование: ВарнаЕдука ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202336489
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Ангел Кънчев 67
Адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Ангел Кънчев 67
E-mailani@healthylicious.bg
Уебсайтhttp://healthylicious.bg

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

ВарнаЕдука ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от ВарнаЕдука и правата, които имате във връзка с тази обработка. ВарнаЕдука събира единствено данни, доколкото такива са необходими за предоставянето на информация и услуги, като те биват съхранявани според изискванията на Регламента.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ВарнаЕдука събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на уебсайта http://healthylicious.bg и онлайн магазина https://www.healthylicious.bg/products/ на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, въз основа на едно от следните основания:

 • изрично получено съгласие от Вас като потребител и ползвател на услугите 
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ВарнаЕдука
 • за целите на легитимните интереси на ВарнаЕдука или трети страни

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) ВарнаЕдука събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта http://healthylicious.bg и онлайн магазина https://www.healthylicious.bg/products/ за следните цели:

 • създаване на профил при използване на онлайн магазина
 • закупуване на стоки чрез извършване на поръчки
 • изпращане на информационен бюлетин и съобщения при Ваше съгласие и желание
 • маркетингови дейности
 • участие в провеждане на рекламни кампании, извършване на игри и томболи (наричани още giveaway)
 • статистически цели
 • финансово-счетоводни цели
 • защита на информационната сигурност
 • обезпечаване на изпълнението на договорни отношения за предоставяне на съответната услуга

(2) ВарнаЕдука спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • ограничение на целите на обработване
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност на данните
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

(3) При обработването и съхранението на личните данни, ВарнаЕдука може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерството на културата, НСИ и други държавни и общински органи

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ВарнаЕдука?

Чл. 3. (1) ВарнаЕдука извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в онлайн магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба с цел създаване на профил за използване на онлайн магазина за закупуване на стоки и получаване на информационен бюлетин при заявено желание. Предоставените данни се използват за осъществяне на контакт за извършване на доставка на закупените стоки и за администрация по процеса на изпращане на информационен бюлетин 

 (2)  ВарнаЕдука обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация на потребител
  • Цел, с която се събират данните: 
   1) осъществяване на връзка с потребителя
   2) за регистрация в онлайн магазина
   3) изпращане на информационен бюлетин
  • Основание за обработка на личните Ви данни: Данните се обработват с приемане на общите условия по основание чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за поръчка и доставка
  • Цел, с която се събират данните: 
   1) изпълнение на задълженията на ВарнаЕдука по изпращане на продукта по договор за покупко-продажбата от разстояние, включително доставка, замяна, връщане или отказ
  • Основание за обработка на личните Ви данни: Данните се обработват с приемане на общите условия по основание чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни от социални профили (публично достъпна информация от Facebook, Google, Instagram и други социални платформи)
  • Цел, с която се събират данните: 
   1) комуникация с потребителя2) за участие в игрии рекламни кампании
  • Основание за обработка на личните Ви данни: Данните се обработват с приемане на общите условия по основание чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за получаване на информационен бюлетин
  • Цел, с която се събират данните: 
   1) изпращане на информационен бюлетин
  • Основание за обработка на личните Ви данни: Данните се обработват с приемане на общите условия по основание чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за коментари (име, e-mail, IP адрес) 
  • Цел, с която се събират данните: 
   1) достоверна информация на коментиращия
  • Основание за обработка на личните Ви данни:
   1) филтриране на спам съобщения
   2) услугата Gravatar предоставя профилна снимка или изображение 

(3) ВарнаЕдука не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни се събират от ВарнаЕдука от лицата, за които се отнасят, с изключение на лица под 16 години, чиито данни се събират от родителите или от законния им настойник

(5) ВарнаЕдука не извършва автоматизирано взимане на решения на база лични данни

(6) Вградено съдържание – ВарнаЕдука използва вградено съдържание от други платформи като YouTube и Vimeo. Вграденото съдържание от тези платформи следва общите права на сайта, в който е публикувано. 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) ВарнаЕдука съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок или заличаване на профила Ви, ВарнаЕдука полага необходимите усилия да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ВарнаЕдука съхранява Вашите данни за онлайн поръчка в срок от 5 години за защита на правните интереси на ВарнаЕдука при съдебни или административни спорове с потребители, а счетоводните документи се съхраняват за съответния срок, установен от Закона.

(3) ВарнаЕдука съхранява личните данни на партньори и данни, свързани с рекламни кампании за срока на изпълнение на договора.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) ВарнаЕдука може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ВарнаЕдука  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от ВарнаЕдука потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ВарнаЕдука  Ви предоставя, при поискване, копие (на хартиен носител) от обработваните лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие можете да поискате да бъдат коригирани или попълнени неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от ВарнаЕдука изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ВарнаЕдука има задължението да ги изтрие, без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • оттеглите съгласието си данните Ви да бъдат използвани за маркетинг, информационен бюлетин
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно

 (2) ВарнаЕдука не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да се свържете писмено с ВарнаЕдука

(4) ВарнаЕдука запазва правото си да не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

(5) Ако имате действаща поръчка от онлайн магазина, следва тя да бъде завършена преди  да поискате да бъдете “забравен”

(6) Вашият акаунт ще бъде неактивен след като поискате да бъдете “забравен” 

Оттегляне на съгласие

Чл. 9 (1) Ако не желаете данните Ви да бъдат съхранявани и обработвани от ВарнаЕдука, може по всяко време да оттеглите съгласието си чрез свободен текст или чрез деактивиране на профила. 

Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ВарнаЕдука, които се отнасят до Вас.

Право на получаване на информация

Чл. 11. (1) Може да поискате от ВарнаЕдука да Ви информира относно всички, на които личните Ви данни са били разкрити. ВарнаЕдука запазва право да откаже, ако предоставянето на тази информация е невъзможно.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 12. (1) Ако ВарнаЕдука установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ВарнаЕдука Ви уведомява, без ненужно забавяне, за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ВарнаЕдука не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 13. (1) С цел функционалност на уебсайта http://healthylicious.bg и онлайн магазина https://www.healthylicious.bg/products/, ВарнаЕдука може да предоставя личните Ви данни на следните лица:

 • Спиди – Извършване на доставки за страната
 • MailChimp – създаване и разпространение на информационен бюлетин
 • Навимекс – Счетоводни услуги

Други

Чл. 14. В случай на нарушаване на правата Ви, съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 9153518
Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Политика за използване на бисквитки (Cookies)

Сайтът http://healthylicious.bg  използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки сайта, Вие приемате използването на бисквити. Информацията се събира от всички потребители, включително и нерегистрираните посетители, които не използват онлайн магазина.

Бисквитките са информация и данни, които платформата изпраща към Вашия компютър и използва, за да Ви идентифицира при повторно влизане в сайта. 

Бисквитките се използват за статистически цели от Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни, а показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

При оставяне на коментар, може да запазите Вашите данни в бисквитки, осигуряващи удобство при повторно влизане. Тези бисквтики са със срок 1 година. 

Ако желаете да не използвате бисквитки, може да го направите чрез настройките на браузера си. 

Уебсайтът НЕ е активен, а е в процес на разработка!